వాల్యూమ్ 19, సమస్య 3 (2022)

సమీక్షా వ్యాసం

Role of NRG1 coalescence for treatment of lung cancer in patients

Hooria Ghias, Sayed Shahbal, Ali Ibrahim Noshili, Amal Mohammad Hamdi, Mohammed Dakhiallah M Altobaiti, Mazen Ayidh S Aladhyani, Sultan Mohammed Somily, Mohammed Assad Alnawwar, Mohammad Mustaffa Zilaei, Zahra Hadi Alhulaysi, Amrah Hadi Alhileesi, Manar Salah Aldhmashi, Ihtiram Ali Alruwaili, Turki Ali Haloosh, Shuruq Mubarak Al-Ruwaili, and Bashair Yasser Ghaleb Dabbour


ఇండెక్స్ చేయబడింది

  • పబ్లోన్స్
  • గూగుల్ స్కాలర్
  • యూరో పబ్
  • Gdansk యూనివర్శిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మంత్రిత్వ శాఖ పాయింట్లు 20
  • ICMJE

flyer